Terminy realizacji

Dostawa i czas realizacji zamówienia.

 1. Dla produktów umieszczonych na Platformie sprzedażowej określone są czasy realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określany jest w Dniach Roboczych jako czas od założenia i dokonania zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki do wydania towaru przewoźnikowi realizującemu       dostawę. W przypadku zamówienia kilku produktów o rożnych czasach realizacji czas na realizację zostaje wydłużony. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Spółkę albo przez podmioty, za których pomocą Spółka realizuje zamówienie, i którym realizację zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich. 
 4. W przypadkach, o których mowa w § 6.2-3 Regulaminu, Spółka o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Czas dostawy, tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, w przypadku przesyłek w postaci paczek to okres zazwyczaj 1 dnia roboczego, dla przesyłek paletowych do 2 dni roboczych, a w przypadku przesyłek listowych do 4 dni roboczych.
 6. Termin doręczenia zamówienia, o którym mowa w § 6.5 Regulaminu został podany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.
 7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:       a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,       b) w siedzibie Spółki (tylko w przypadku przedpłaty w dowolnej formie: płatności przelewem internetowym, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym).

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej

 1. Ze względu na rodzaj zamówienia, Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 4. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezalenie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Spółkę, czy przez Klienta.