Reklamacje

  1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Spółki, na koszt zamawiającego. Koszt poniesiony przez Klienta z tytułu przesyłki zostanie zwrócony Klientowi przez Spółkę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji do wysokości opłaty poniesionej przez Klienta podczas zakupu towaru. W przypadku nie uznania przez Spółkę reklamacji towaru może on zostać odesłany do Klienta na jego Koszt.
  2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty doręczenia zamówienia Klientowi.
  3. Spółka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. 
  4. Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu Roboczym.
  5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Spółki z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.   
  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego zamówienia na adres Spółki i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
  9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:       a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,       b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,       c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 2 mm,       d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 1 mm,       e. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,       f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
  10. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Spółkę.