Polityka Prywatności

Polityka prywatności platformy sprzedażowej speedprint.pl

 

Korzystanie lub odwiedzanie z platformy sprzedażowej oznacza zgodę naponiższe założenia polityki prywatności.

1.

Administratorem danych osobowych jest QBOX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 7831892186 KRS 0001070701
UL. KUKUCZKI 54, 97-500 RADOMSKO o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zwana dalej: speedprint.pl

2.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy platformy speedprint.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostęp do systemów zawierających dane osobowe oraz dane dotyczące realizowanych zamówień jest ściśle kontrolowany, zgodnie z polityką bezpieczeństwa wprowadzoną przez speedprint.pl. 

3.

Za pomocą platformy sprzedażowej pozyskiwane sa następujące dane:
* imię i nazwisko, 
* nazwa firmy,
* rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
* adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji,
* numery telefonów,
* adresy e-mailowe,
* adresy IP, rodzaje przeglądarek internetowych, typy systemów operacyjnych itp.,
* niektóre dane behawioralne,
* dane typu Cookies,
* dane w zakresie zgód na przetwarzanie danych, 
* dane w zakresie składanych zamówień.

4.

Każda informacja, która dotyczy użytkownika, jest przetwarzana zgodnie z założeniami niniejszej polityki prywatności, a przekazywane speedprint.pl dane są wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkowników platformy sprzedażowej zgodnie z udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy informacji zbieranych przez partnerów platformy speedprint.pl czy firmy trzecie. Informacje zbierane przez te firmy podlegają ich polityce prywatności.

5.

Jeśli użytkownik wyraził zgode na przetwarzanie danych za pomocą platformy sprzedażowej speedprint.pl, może otrzymywać komunikację marketingową dotyczącą usług i produktów.

W każdej chwili za pomoca ustawień konta użytkownika można wycofać zgodę na komunikację marketingową.

6.

Speedprint.pl nie udostępnia danych użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

Przekazywane dane mają charakter zdawkowy i ograniczane są do możliwego minimum.

Partnerzy, którym speedprint.pl przekazuje dane użytkowników zobowiązani są do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.  

Dane użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
Numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego nie są przetrzymywane i gromadzone przez speedprint.pl.

7.

Dane osobowe Użytkowników podawane w trakcie wystwaiania komentarzy oraz opinii produktów nie podlegają ochronie i są dostępne publicznie.

W momencie publikacji komentarzy i opinii tego typu dane, komentarze oraz opinie stają się własnością Platformy.

8.

Platforma sprzedażowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowywania platformy sprzedażowej do indywidualnych potrzeb i profilu Użytkownika. 

Proces składania zamówienia na Platformie wymaga odblokowania obsługi plików Cookies.

Partnerzy Platformy Sprzedażowej mogą przesyłać Użytkownikom pliki Cookies. Umożliwia to analizowanie ruchu na Platformie Sprzedażowej i jej optymalizację. Platforma nie ma wglądu ani kontroli nad plikami Cookies partnerów.

9.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik Platformy Sprzedażowej ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania oraz żądania usunięcia podanych przez niego danych osobowych, w każdym czasie. 

W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta speedprint.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie Sprzedażowej, podając adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji konta.