Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Udostępnienie regulaminu na platformie internetowej oraz w postaci pliku PDF umożliwia zapoznanie się z Regulaminem przed zawarciem umowy oraz umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i drukowanie.

Platforma sprzedażowa działająca pod adresem https://www.speedprint.pl prowadzona jest przez spółkę 
QBOX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 7831892186 KRS 0001070701
UL. KUKUCZKI 54, 97-500 RADOMSKO

o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Kontakt z obsługą platformy sprzedażowej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem druk@speedprint.pl lub pisemnie na adres: 3DLOOK sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul.11 listopada 5.

§1. Definicje.

 1.  Spółka – spółka pod nazwą QBOX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  NIP 7831892186 KRS 0001070701
  UL. KUKUCZKI 54, 97-500 RADOMSKO
 2. Platforma sprzedażowa - platforma usług elektronicznych, działającą pod adresem: https://www.speedprint.pl, umożliwiająca za pomocą sieci Internet składanie zamówień na druk, usługi poligraficzne, introligatorskie i inne.   
 3. Dzień roboczy - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 4. Czas realizacji zamówienia – określenie czasu, w którym nastąpi przygotowanie zamówienia i przekazanie przewoźnikowi realizującemu dostawę. 
 5. Czas dostawy - czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem pod podany adres lub inny punkt odbioru przesyłek wskazany przez Klienta. 
 6. Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), dokonujący zamówienia poprzez Platformę Sprzedażową.

 

 1. Konto Klienta -indywidualny wpis w bazie danych, zawierający dane Klienta, historię zamówień, dane dotyczące wpłat oraz inne informacje o ustawieniach i preferencjach Klienta  
 2. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.). 
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1977 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).   

§2. Rejestracja Klienta oraz Konto Klienta.

 1. Platforma sprzedażowa daje możliwość za pośrednictwem sieci Internet złożenia zamówień na usługi drukarskie, poligraficzne, introligatorskie itp. Dokładny opis usług oraz ich specyfikacja zamieszczone są na stronie internetowej: www.speedprint.pl.   
 2. Dokonywanie zamówień Klienta poprzez Platformę sprzedażową możliwe jest przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.  
 3. Złożenie zamówienia wymaga posiadania i podania podczas procesu Rejestracji aktywnego konta poczty elektronicznej.  
 4. Do założenia Konta Klienta wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://speedprint.pl. Dane podane w formularzu zostają zapisane w bazie danych oraz są weryfikowane przez pracowników Platformy sprzedażowej. Spółka ma prawo odmowy założenia Konta Klienta i odmowy aktywacji Konta Klienta bez podania przyczyny.
 5. Do rejestracji i uruchomienia Konta Klienta wymagane są również akceptacja Regulaminu Platformy sprzedażowej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Konto Klienta zostaje uruchomione automatycznie, jednak logowanie i składanie zamówień może wymagać aktywacji. Aktywacji dokonują pracownicy Platformy po wcześniejszej weryfikacji danych Klienta. O aktywacji Klient powiadamiany jest osobną wiadomością na podaną w procesie Rejestracji pocztę elektroniczną. Aktywacja lub jej odmowa dokonywane są w ciągu 8h roboczych.
 7. Rejestracja, założenie Konta Klienta oraz korzystanie z funkcjonalności Platformy sprzedażowej, są nieodpłatne.
 8. Usunięcie Konta Klienta, jest możliwe wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną. W tym celu Klient musi wysłać taką informację na adres konta poczty elektronicznej podany na stronie Platformy sprzedażowej. Informacja musi zostać wysłana z konta poczty elektronicznej podanego podczas procesu Rejestracji.
 9. Konto Klienta może zostać usunięte przez pracowników Platformy sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zwłaszcza w momencie naruszania przez Klienta Regulaminu lub w momencie otrzymania informacji o nielegalnym charakterze działań połączonych z daną pocztą elektroniczną Klienta.

 

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Informacje o usługach zamieszczone na Platformie sprzedażowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie przez Klienta zamówienia składa Spółce ofertę zawarcia umowy.
 2. Płatności za zamówione na Platformie sprzedażowej produkty stanowią zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.
 3. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podane podczas Rejestracji konto poczty elektronicznej o przyjęciu do realizacji zamówienia, niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę możliwości technicznych realizacji zamówienia. W momencie wysłania przez Spółkę wiadomości e-mail uważa się umowę pomiędzy Spółką a Klientem za zawartą.  
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia, ani nie ponosi odpowiedzialności za błędy przygotowania materiałów do druku przesyłanych przez Klienta. Wynikające z tego błędy w druku nie stanowią podstawy do reklamacji lub innych roszczeń.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia ma miejsce, gdy Klient prześle pliki graficzne, które zostaną zaakceptowane przez automatyczne systemy sprawdzania plików Platformy sprzedażowej i/lub pracownika Platformy oraz na rachunku bankowym Spółki zaksięgowana zostanie płatność za zamówione produkty. Czas księgowania płatności 2-3 dni robocze.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Spółka zawiadomi drogą elektroniczną o tym Klienta niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3.5 Regulaminu.
 7. W przypadku braku możliwości technicznej wykonania zamówionego towaru, Klient otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji.
 8. W przypadku zleceń złożonych z kilku produktów Spółka ma prawo wykonać część zamówienia, co do której nie wystąpiły problemy uniemożliwiające wykonanie. Klientowi w takim przypadku przysługiwać będzie zwrot części wpłaconych środków, równa wartości niezrealizowanej części zamówienia.
 9. W przypadku zamówień, w których Klient dokonuje płatności w sposób inny niż automatyczny system płatności Platformy sprzedażowej, jeżeli na koncie bankowym Spółki nie zostanie zaksięgowana wpłata w ciągu 14 dni od daty zamówienia Spółka ma prawo anulować złożone zamówienie.

 §4. Zmiana zamówienia lub anulowanie zamówienia przez Klienta.

 1. Klient ma możliwość zmiany lub anulacji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie nie uzyskało jeszcze statusu w realizacji i Klient nie wgrał plików.
 2. Zmian lub anulowania zamówienia Klient dokonuje poprzez odpowiednią zakładkę na Platformie sprzedażowej.
 3. Zwrot środków pieniężnych za opłacone zamówienie zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni od dnia wycofania zamówienia. Za datę zwrotu uważa się dzień zlecenia przelewu przez Spółkę w systemie bankowym. Zwrot środków zostanie pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie drukarnia musi wykonać, aby anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia

  - koszty administracyjne wynoszą 39 zł brutto

  Na koszty administracyjne składają sie:

  - zapłacona prowizja za obsługę płatności,
  - koszta księgowości
  - koszt obsługi zamówienia.

  W przypadku, gdy kwota za zakupy jest mniejsza niż kwota za zakupy, nie pobieramy dopłat.

§5. Płatności i ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczonych na Platformie sprzedażowej są:       a. cenami podawanymi w złotych polskich,       b. prezentowane w postaci cen netto i brutto,       c. podawane z uwzględnieniem kosztu obsługi oraz pakowania i przygotowania do wysyłki,
 2. Płatność za zamówione produkty Klient może dokonywać w postaci:       a. przelewu internetowego,       b. kartą płatniczą – w przypadku obsługi karty przez system płatniczy Platformy sprzedażowej        c. za pobraniem – opcja dostępna dla niektórych produktów oraz dla określonych kwot zamówienia.
 3. Preferencyjne ceny towarów i usług wynikające z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych nie mają zastosowania przed rozpoczęciem, ani po zakończeniu trwania promocji. Klientowi zamawiającemu towar lub usługę przed ani po zakończeniu akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do wystosowywania roszczeń finansowych z tytułu różnicy cen.
 4. Akcje promocyjne objęte są odrębnymi regulaminami i nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Ceny dostawy towarów podawane są podczas procesu zamówienia i uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-616 Poznań, NIP: 779 23 08 495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 7. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Składając zamówienie za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na swoje Konto Klienta na Platformie sprzedażowej.

 

§6. Dostawa i czas realizacji zamówienia.

 1. Dla produktów umieszczonych na Platformie sprzedażowej określone są czasy realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określany jest w Dniach Roboczych jako czas od założenia i dokonania zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki do wydania towaru przewoźnikowi realizującemu       dostawę. W przypadku zamówienia kilku produktów o rożnych czasach realizacji czas na realizację zostaje wydłużony. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Spółkę albo przez podmioty, za których pomocą Spółka realizuje zamówienie, i którym realizację zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich. 
 4. W przypadkach, o których mowa w § 6.2-3 Regulaminu, Spółka o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Czas dostawy, tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, w przypadku przesyłek w postaci paczek to okres zazwyczaj 1 dnia roboczego, dla przesyłek paletowych do 2 dni roboczych, a w przypadku przesyłek listowych do 4 dni roboczych.
 6. Termin doręczenia zamówienia, o którym mowa w § 6.5 Regulaminu został podany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.
 7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:       a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,       b) w siedzibie Spółki (tylko w przypadku przedpłaty w dowolnej formie: płatności przelewem internetowym, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym).         c) za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Dla zamówień złożonych po godzinie 12:00 czas realizacji liczony jest od godziny 8:00 w następnym dniu roboczym po dniu zlożenia zamowienia.
 1. Ze względu na rodzaj zamówienia, Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 4. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezalenie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Spółkę, czy przez Klienta.   

§7. Reklamacje.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Spółki, na koszt zamawiającego. Koszt poniesiony przez Klienta z tytułu przesyłki zostanie zwrócony Klientowi przez Spółkę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji do wysokości opłaty poniesionej przez Klienta podczas zakupu towaru. W przypadku nie uznania przez Spółkę reklamacji towaru może on zostać odesłany do Klienta na jego Koszt.
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty doręczenia zamówienia Klientowi.
 3. Spółka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. 
 4. Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu Roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Spółki z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.   
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego zamówienia na adres Spółki i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
 9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:       a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,       b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,       c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 2 mm,       d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 1 mm,       e. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,       f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
 10. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Spółkę.

§8. Dane osobowe.

 1. Zakładając Konto Klienta, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Spółki oraz na ich przetwarzanie dla celów założenia, aktywacji i administrowania Kontem Klienta, a także realizacji zamówień. Zgoda obejmuje udostępnianie danych osobowych partnerom handlowym Spółki w celu administrowania Kontem Klienta i realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie, aktywację i administrowanie Kontem Klienta, a także realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a także za podanie danych osobowych, do których przetwarzania nie był uprawniony.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest QBOX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  NIP 7831892186 KRS 0001070701 UL. KUKUCZKI 54, 97-500 RADOMSKO Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę lub partnerów handlowych Spółki, w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach udostępnionych przez Spółkę lub przez jej partnerów.  
 4. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.  

§9. Zgłoszenie błędów w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie błędy w funkcjonowaniu Platformy Klient może zgłaszać za pośrednictwem e-maila Platformy sprzedażowej lub korzystając z formularza kontaktowego umieszczanego na stronie w sekcji „Kontakt”.
 2. Na zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy sprzedażowej odpowiedzi udzielane są w ciągu do 2 dni roboczych.